Quỷ Cổ Nữ – Tiệc báo thù

Quỷ Cổ Nữ - Tiệc báo thù

Quỷ Cổ Nữ

No table of contents present

function myFunction() {
var input, filter, ul, li, a, i;
input = document.getElementById(“myInput”);
filter = input.value.toUpperCase();
ul = document.getElementById(“myUL”);
li = ul.getElementsByTagName(“li”);
for (i = 0; i < li.length; i++) { if (li[i].innerHTML.toUpperCase().indexOf(filter) >

About admin information

Check more related posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *