Tổ 11 Hòa Trung, Vĩnh Hòa, Tp.Nha Trang
0944121150
thaiquangvinh@hotmail.com.vn

Danh mục: VieBook

Thực phẩm chính gốc Khánh Hòa